Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1 

Phỏng vấn bằng tiếng Anh: 35 Mẫu trả lời phỏng vấn hay

Phỏng vấn là giai đoạn quan trọng giúp bạn tìm được công ty làm việc phù hợp. Để có một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh thành công, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước tại nhà. Bài viết dưới đây, E-talk sẽ mang đến 35 mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn hay gặp, từ đó giúp bạn vượt qua các vòng tuyển dụng thành công.

Tham khảo bảng tổng hợp các câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh thường gặp nhất được E-talk chia sau đây.

Câu hỏiCâu trả lời phỏng vấn tiếng Anh
Can you provide some information about yourself?I’m Ngan. 23 years old this year. I live in Da Nang. I graduated from Da Nang University of Economics with a major in Hospitality Management. I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. My hobbies include badminton, reading book and traveling.
What are your strengths?My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer’s needs and I make sure they are more than satisfied. And I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.
What are your long term goals?I want to become a Front Office Manager in 10 years. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of.
Do you work well under pressure?During times of pressure, I try to prioritize and plan as much as I can. After I’m organized, I really just put my head down and work hard in a smart way. I don’t let the pressure affect me. So I believe I work well under pressure.
Why should I hire you?There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I’m excited and passionate about this hospitality industry and will always give 100%.
Can you describe an instance when you made a mistake?I was given a project to complete in a week. I understood the project, but I misinterpreted one section. After completing the project, I was told by my manager that it was done incorrectly. I really made a mistake by assuming incorrectly in one of the sections instead of asking for clarification. I realized for myself the lesson is to clarify all the issues that I don’t understand.
Did you do any internships? Where do you intern?Yes. I did two internships. The first internship was for A la carte Danang Beach. My position is a receptionist and my second internship was for Pullman Danang Beach Resort.
If you could learn something such as a new skill, what would it be?I want to learn how to be a good presenter and be able to lead as well as an MC.
What do you expect from your manager?The most important thing I want from my manager is constructive feedback so I know where I need to improve. I want to continually grow and having a good manager will help me achieve my goal.
What do you know about us?I heard ABC Company has a great work environment and a place where strong contributors are rewarded. I want to work for a company with opportunities and I know ABC Company provides these things.
How long do you plan on staying with this company?This company has everything I’m looking for. It provides the type of work I love and many advancement opportunities. I plan on staying a long time.

35 Mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh dễ ghi điểm

Những mẫu câu phỏng vấn bằng tiếng Anh thường gặp nhất

Gợi ý mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Câu hỏi 1: Can you provide some information about yourself?. (Bạn có thể cung cấp một số thông tin về bản thân?)

Trả lời: I’m Ngan. 23 years old this year. I live in Da Nang. I graduated from Da Nang University of Economics with a major in Hospitality Management. I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. My hobbies include badminton, reading books, and traveling. (Tôi là Ngân. Năm nay 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng với chuyên ngành Quản trị khách sạn. Tôi là một người làm việc chăm chỉ và muốn đón nhận nhiều thử thách. Sở thích của tôi là cầu lông, đọc sách và đi du lịch.)

Câu hỏi 2: What are your strengths? (Thế mạnh của bạn là gì?)

Trả lời: My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer’s needs and I make sure they are more than satisfied. And I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment. (Điểm mạnh nhất của tôi là về dịch vụ khách hàng. Tôi luôn lắng nghe và chú ý kỹ tới nhu cầu khách hàng và làm cho họ cảm nhận được cảm giác hơn cả hài lòng. Tôi cũng phối hợp rất tốt khi làm việc nhóm với mọi người.)

Câu hỏi 3: What are your weaknesses? How do you improve that? (Điểm yếu của bạn là gì? Bạn đã cải thiện điều đó như thế nào?)

Trả lời: This might be bad, but in college, I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule. (Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thường hay trì hoãn. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và đang cải thiện bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.)

Câu hỏi 4:  What are your short term goals? (Mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?)

Trả lời: My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for. (Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi sẽ làm việc.)

Câu hỏi 5: What are your long term goals? (Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?)

Trả lời: I want to become a Front Office Manager in 10 years. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of. (Tôi muốn trở thành Trưởng bộ phận lễ tân trong vòng 10 năm nữa. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào.)

Câu hỏi 6: If you could change one thing about your personality, what would it be and why? (Nếu bạn có thể thay đổi một điều về tính cách của bạn, thì đó là gì và tại sao?)

Trả lời: I get easily frustrated at people who don’t work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding. (Tôi dễ thất vọng với những người làm việc không chăm chỉ. Nhưng tôi biết mọi người đều có những phong cách và thói quen làm việc khác nhau. Vì vậy, nếu có thể thay đổi một điều gì đó, tôi muốn mình thấu hiểu mọi người nhiều hơn.)

Câu hỏi 7: What does success mean to you? (Theo bạn thành công có nghĩa là gì?)

Trả lời: Success means to achieve a goal I have set for myself. (Thành công có nghĩa là đạt được mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình.)

Câu hỏi 8: What does failure mean to you? (Vậy với bạn thất bại có nghĩa là gì?)

Trả lời: I think to fail at something is making a mistake and not learning anything from it. (Tôi nghĩ rằng thất bại trong việc gì đó là phạm sai lầm và không học được bất cứ điều gì từ nó.)

Câu hỏi 9: Are you an organized person? (Bạn có phải là người óc tổ chức không?)

Trả lời: I think I’m quite organized. I like my documents and papers in a way where I can retrieve them quickly. I also organize my work in a way where it’s easy to see exactly what I’m doing. (Tôi nghĩ là tôi khá có tổ chức. Tôi thường đặt tài liệu và giấy tờ của mình ở nơi mà mình có thể lấy chúng nhanh chóng. Tôi cũng tổ chức công việc theo cách dễ dàng thấy được chính xác những gì tôi đang làm.)

Câu hỏi 10: In what ways do you manage your time well? (Bạn quản lý thời gian của mình bằng cách nào?)

Trả lời: I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. It keeps me on track and even helps me to be more efficient. (Tôi quản lý thời gian của mình tốt bằng cách lập kế hoạch cho những việc tôi phải làm trong cả tuần. Nó giúp tôi theo dõi việc mình đang làm và thậm chí đạt hiệu quả cao hơn.)

Câu hỏi 11: How do you handle change? (Bạn ứng phó với sự thay đổi thế nào?)

Trả lời: I’ve experienced many changes previously. I handle the situation by quickly coming up to speed on the changes and applying myself to make them a success. (Trước kia tôi đã trải qua nhiều sự thay đổi. Tôi đã ứng phó bằng cách nắm bắt thật nhanh thông tin về những thay đổi và làm việc chăm chỉ để đem lại thành quả.)

Câu hỏi 12: How do you make important decisions? (Bạn thường đưa ra những quyết định quan trọng như thế nào?)

Trả lời: Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I’ll gather all the information I can and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I’m confident I’ll make the correct important decisions. (Những quyết định quan trọng được đưa ra bằng sự hiểu biết thông qua thông tin và bằng sự sáng suốt thông qua kinh nghiệm. Tôi sẽ thu thập tất cả các thông tin mà tôi có thể tìm thấy và sau đó áp dụng kinh nghiệm của mình trong lúc phân tích các thông tin này. Bằng sự kết hợp đó, tôi tin là tôi sẽ đưa ra được các quyết định quan trọng đúng.)

Câu hỏi 13: Do you work well under pressure? (Bạn có làm việc tốt khi bị áp lực không?)

Trả lời: During times of pressure, I try to prioritize and plan as much as I can. After I’m organized, I really just put my head down and work hard in a smart way. I don’t let the pressure affect me. So I believe I work well under pressure. (Trong những lần bị áp lực, tôi cố gắng ưu tiên lập kế hoạch chi tiết nhất có thẻ. Sau khi sắp xếp xong, thực ra sẽ bắt tay vào làm việc chăm chỉ theo cách thông minh. Tôi luôn giữ không để áp lực ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Vì vậy, tôi tin rằng tôi làm việc tốt khi bị áp lực.)

Câu hỏi 14: Which category do you fall under? A person who anticipates a problem well, or a person who reacts to a problem well? (Bạn được xếp vào loại người nào? Một người có thể lường trước được một rắc rối giỏi, hay một người phản ứng lại một rắc rối giỏi?)

Trả lời: I think it’s good to be good at both. But in my experience, I realized I react to problems better. (Tôi nghĩ nếu là cả hai thì tốt. Nhưng với tôi, tôi nhận ra mình phản ứng lại những rắc rối giỏi hơn.)

Câu hỏi 15: Are you a risk taker or do you like to stay away from risks? (Bạn là người chấp nhận rủi ro hay bạn là người tránh xa những rủi ro?)

Trả lời: I think it’s important to take some risks. If that’s what I’m really passionate about, I would definitely try. So I’m more of a risk taker. (Tôi nghĩ liều lĩnh quan trọng lắm. Tôi đó là điều tôi thực sự đam mê thì nhất định tôi sẽ thử. Do đó, tôi là người chấp nhận rủi ro nhiều hơn.)

Câu hỏi 16: Why should I hire you? (Tại sao chúng tôi nên chọn bạn?)

Trả lời: There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I’m excited and passionate about this hospitality industry and will always give 100%. (Có hai lý do để anh/ chị nên chọn tôi. Thứ nhất, khả năng của tôi hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu công việc. Thứ hai, tôi yêu thích ngành dịch vụ khách sạn và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho công việc.)

Câu hỏi 17: Can you describe an instance when you made a mistake? (Bạn có thể mô tả một trường hợp khi bạn phạm sai lầm không?)

Trả lời: I was given a project to complete in a week. I understood the project, but I misinterpreted one section. After completing the project, I was told by my manager that it was done incorrectly. I really made a mistake by assuming incorrectly in one of the sections instead of asking for clarification. I realized for myself the lesson is to clarify all the issues that I don’t understand. (Tôi được giao cho một dự án phải hoàn thành trong vòng một tuần.Tôi nắm được dự án đó nhưng lại hiểu sai 1 phần dự án. Sau khi hoàn thành dự án, người phụ trách đã nói với tôi dự án hoàn thành không đúng. Tôi thật sự mắc sai lầm do đã giả định sai một trong các phần của dự án thay vì hỏi để được giải thích chi tiết. Tôi nhận ra bài học là hãy làm rõ tất cả những vấn đề mà mình chưa hiểu.

Câu hỏi 18: What extracurricular activities were you involved in? (Bạn đã tham gia các hoạt động ngoại khóa gì?)

Trả lời: I was involved in our school newspaper. I was one of the writers for two years. I have also participated in volunteering campaigns for the community. (Tôi đã tham gia vào tờ báo của trường. Tôi là một trong những người viết khoảng hai năm. Tôi cũng từng tham gia các chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng.)

Câu hỏi 19: How would your best friend describe you? (Bạn thân nhất của bạn nói về bạn như thế nào?)

Trả lời: I think my best friend would say that I’m very responsible. Whenever our group of friends had to coordinate an activity, they always relied on me. (Bạn thân nhất của tôi nói rằng tôi là người có trách nhiệm. Bất cứ khi nào nhóm bạn của tôi phải hợp tác với nhau trong một hoạt động nào đó, họ luôn tin tưởng tôi.)

Câu hỏi 20: How would your lecturers describe you? (Giảng viên Đại học nói về bạn như thế nào?)

Trả lời: My lecturer commented: “You are a very good leader and team-work.” Giảng viên của tôi đã nhận xét rằng: “Em là người có khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm rất tốt.”

Câu hỏi 21: During college, how did you spend your summer vacations? (Trong thời gian học đại học, bạn đã trải qua các kỳ nghỉ hè như thế nào?)

Trả lời: Every summers, I had to work to save money for tuition and I took extra English classes. (Mỗi kỳ nghỉ hè, tôi thường làm thêm để dành tiền đóng học phí và tôi cũng tham gia các khóa học Tiếng Anh.)

Câu hỏi 22: Did you do any internships? Where do you intern? (Bạn có đi thực tập không? Thực tập ở đâu?)

Trả lời: Yes. I did two internships. The first internship was for A la carte Danang Beach. My position is receptionist and my second internship was for Pullman Danang Beach resort. (Có. Tôi đã đi thực tập hai lần. Lần thực tập đầu cho Khách sạn A la carte Đà Nẵng. Vị trí của tôi là nhân viên lễ tân và lần thực tập thứ hai ở resort Pullman Đà Nẵng.)

Câu hỏi 23: If you could learn something such as a new skill, what would it be? (Nếu bạn có thể học một cái gì đó, chẳng hạn như một kỹ năng mới, thì đó sẽ là gì?)

Trả lời: I want to learn how to be a good presenter and be able to lead as well as an MC. (Tôi muốn học cách để trở thành một người thuyết trình giỏi và có khả năng dẫn dắt như một MC.)

Câu hỏi 24: What is your management philosophy? (Phương châm quản lý của bạn là gì?)

Trả lời: I think management should provide guidance, direction, leadership, and finally set an example to subordinates. (Tôi nghĩ người quản lý nên có khả năng đưa ra sự hướng dẫn, định hướng, có tinh thần lãnh đạo, và cuối cùng là phải là tấm gương cho cấp dưới noi theo)

Câu hỏi 25: What do you expect from your manager? (Bạn mong đợi gì từ người quản lý của mình?)

Trả lời: The most important thing I want from my manager is constructive feedback so I know where I need to improve. I want to continually grow and having a good manager will help me achieve my goal. (Điều quan trọng nhất mà tôi muốn từ giám đốc của mình là những phản hồi mang tính xây dựng để tôi biết mình cần phải cải thiện điều gì. Tôi muốn mình liên tục phát triển và có một quản lý tốt giúp tôi đạt được mục tiêu của mình.)

Câu hỏi 26: What do you know about us? (Bạn biết gì về công ty chúng tôi?)

Trả lời: I heard ABC Company has a great work environment and a place where strong contributors are rewarded. I want to work for a company with opportunities and I know ABC Company provides these things. (Tôi nghe nói Công ty ABC có một môi trường làm việc tốt và là nơi những người đóng góp sẽ được ghi nhận xứng đáng. Tôi muốn làm việc cho một công ty có nhiều cơ hội và tôi biết Công ty ABC đáp ứng những cơ hội này.)

Câu hỏi 27: How long have you been looking for a job? (Bạn đã tìm việc trong bao lâu rồi?)

Trả lời: I sent out my resumes just last week. I was very excited when I received an email inviting me to an interview from the company. (Tôi vừa gửi CV xin việc tuần trước. Tôi rất hào hứng khi nhận được email mời tham gia phỏng vấn của công ty.)

Câu hỏi 28: If you don’t understand your assignment and you can’t reach your boss, what would you do? (Nếu bạn không hiểu về công việc mà không liên lạc được với sếp thì bạn sẽ làm gì?)

Trả lời: I would first see what the deadline is and if my manager will be back before the deadline. If not, I would leave a message on my manager’s phone. Afterwards, I would ask my peers or other managers to see if they know the assignment. I believe investigating the assignment further will help me understand it. (Trước tiên tôi sẽ xem khi nào là hạn chót xử lý và liệu Quản lý có kịp về trước thời hạn này không. Nếu không, tôi sẽ để lại tin nhắn thoại cho Quản lý. Sau đó, tôi sẽ hỏi đồng nghiệp hoặc Quản lý khác để xem có ai biết về công việc này không. Tôi tin là tìm hiểu sâu hơn về công việc sẽ giúp tôi hiểu được nó.)

Câu hỏi 29: How If your supervisor tells you to do something that you believe can be done in a different way, what would you do? (Nếu cấp trên yêu cầu bạn làm việc gì mà bạn cho rằng mình có thể làm nó theo cách khác, bạn sẽ làm gì?)

Trả lời: I will tell my supervisor an alternative way and explain the benefits. If my supervisor is not convinced, then I’ll follow his instructions. (Tôi sẽ nói với cấp trên của mình một phương án thay thế và giải thích cho họ nghe về các điểm thuận lợi. Nếu tôi vẫn không thuyết phục được, tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của cấp trên.)

Câu hỏi 30: How long do you plan on staying with this company? (Bạn dự tính sẽ làm cho công ty trong bao lâu?)

Trả lời: This company has everything I’m looking for. It provides the type of work I love and many advancement opportunities. I plan on staying a long time. (Quý công ty có mọi điều mà tôi đang tìm kiếm. Công việc phù hợp và nhiều cơ hội thăng tiến. Tôi dự định sẽ làm ở đây lâu dài.)

Tìm đọc thêm: Hướng dẫn 6+ cách viết CV tiếng Anh thu hút nhà tuyển dụng

Gợi ý câu tiếng Anh khi muốn nhắc lại câu hỏi từ nhà tuyển dụng

Có thể yêu cầu nhắc lại câu hỏi phỏng vấn

Một số câu tiếng Anh nhắc lại câu hỏi hay nhất

Trong quá trình phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh, có thể gặp những câu hỏi mà bạn không nghe rõ. Khi gặp tình huống này, bạn đừng hoảng hốt mà hãy giữ bình tĩnh. Để nhờ nhà tuyển dụng nhắc lại câu hỏi, bạn có thể sử dụng các mẫu câu hỏi tiếng Anh như sau:

 • I apologize, could you please repeat the question? (Tôi xin lỗi, bạn có thể lặp lại câu hỏi được không?)
 • Excuse me, could you repeat that question? (Xin lỗi, bạn có thể làm ơn lặp lại câu hỏi?)
 • I’m sorry, I didn’t quite catch the question. Could you repeat it? (Xin lỗi, tôi chưa hiểu câu hỏi. Bạn có thể lặp lại không?)
 • I’m sorry, could you clarify the question for me? (Xin lỗi, bạn có thể làm ơn giải thích lại câu hỏi được không?)
 • Pardon me, could you please rephrase the question? (Xin lỗi, bạn có thể làm ơn đặt lại câu hỏi không?)

Nên chuẩn bị gì trước buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh?

Trước khi tham gia buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh, bạn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được kết quả mong muốn.

Khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt khi tham gia phỏng vấn bằng tiếng Anh

Nếu bạn tham gia một buổi phỏng vấn sử dụng tiếng Anh thì việc rèn luyện khả năng giao tiếp tốt sẽ giúp bạn để lại ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng. Bạn có thể luyện tập bằng cách sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày, thường xuyên nói chuyện với bạn bè.

Một cách rèn luyện tiếng Anh nữa là đăng ký các khóa học hoặc tham gia các trung tâm học tiếng Anh để được hỗ trợ từ giáo viên. Nếu bạn là người bận rộn, không có nhiều thời gian đến lớp học thì có thể tham khảo các khóa học tiếng Anh trực tuyến tại E-talk. Hình thức học online giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời dễ dàng linh hoạt được lịch học của mình.

Học cùng gia sư tiếng Anh 1 kèm 1 tại trung tâm E-talk

Đăng ký khóa học 1 kèm 1 cùng gia sư tiếng Anh tại E-talk

Khóa học tiếng Anh tại E-talk có giáo trình thiết kế chuyên sâu, phù hợp với nhiều học viên. Bạn sẽ có sự tiến bộ nhanh chóng trong giao tiếp tiếng Anh nhờ 100% thầy cô đều là người bản xứ. E-talk mang đến một môi trường học tập chất lượng, kích thích tiềm năng ngoại ngữ của bạn.

Tìm đọc thêm: Phương pháp học từ vựng cho dân công sở

Trang phục phù hợp, chỉnh chu

Đi phỏng vấn xin việc ở bất cứ công ty nào đều cần có trang phục phù hợp, chỉn chu. Một trang phục lịch sự không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn mà còn tạo được ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng. Bạn nên lựa chọn trang phục có màu sắc trung tính, kín đáo, luôn sạch sẽ và phẳng phiu.

Đúng giờ và địa điểm phỏng vấn

Đúng giờ và địa điểm là yếu tố cần thiết khi phỏng vấn

Nên đến địa điểm phỏng vấn trước thời gian hẹn

Bên cạnh trang phục thì việc đến đúng giờ và địa điểm phỏng vấn cũng giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Nếu có thể, bạn hãy đến sớm hơn giờ hẹn 10 – 15 phút để có sự chuẩn bị tốt nhất. Trường hợp bạn chưa đến địa điểm phỏng vấn bao giờ thì nên có một chuyến thăm trước để làm quen với đường đi, đảm bảo bạn không bị lạc đường trong ngày quan trọng.

80% Ứng viên phạm lỗi khi đi phỏng vấn xin việc là gì?

Một số điều cần lưu ý khi bắt đầu buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Tránh các lỗi thường gặp khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Việc tham gia phỏng vấn bằng tiếng Anh sẽ không quá khó nếu bạn có sự chuẩn bị chu đáo. Dưới đây là một số lỗi các ứng viên thường gặp phải khi đi phỏng vấn mà bạn nên tránh.

Lỗi về cử chỉLỗi về ngôn ngữ giao tiếp
 • Nghịch tóc hay vuốt mặt (21%).
 • Thiếu thông tin hoặc không biết gì về công ty ứng tuyển (47%).
 • Không giao tiếp bằng mắt với nhà tuyển dụng (67%).
 • Thiếu nụ cười (38%).
 • Tư thế hoặc điệu bộ xấu (33%).
 • Khoanh tay qua trên ngực (21%).
 • Sử dụng cử chỉ tay quá nhiều và không cần thiết (9%).
 • Bồn chồn lo lắng (33%).
 • Giải thích quá nhiều vì sao mất công việc trước đó (thể hiện sự tiếc nuối) .
 • Cảm thấy không vượt qua được khi mất việc trước đó (tự ti do bị mất việc trước đó).
 • Thiếu sự hài hước, nhiệt tình hoặc cá tính riêng.
 • Không cho thấy đủ sự quan tâm hoặc nhiệt tình trong cuộc trò chuyện.
 • Tập trung quá nhiều vào cái bạn muốn.
 • Không chuẩn bị trước câu trả lời khi phỏng vấn.
 • Không làm bản thân trở nên khác biệt so với các ứng viên khác.

Một số lưu ý trong hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Để có một buổi phỏng vấn suôn sẻ, bạn hãy lưu lại những lưu ý cần biết khi tham gia phỏng vấn bằng tiếng Anh dưới đây.

Tìm hiểu chi tiết về công ty và vị trí ứng tuyển

Tìm hiểu cụ thể về công ty và vị trí ứng tuyển

Hiểu rõ về công ty dự định xin việc

Khi đi phỏng vấn, việc tìm hiểu chi tiết về công ty và vị trí ứng tuyển là rất quan trọng. Quá trình này sẽ giúp bạn có kiến thức cơ bản về công ty, văn hóa làm việc và các dự án đã hoặc đang triển khai. Bạn có thể tìm kiếm các thông tin này qua Website công ty, bài báo chính thống, thông tin trên mạng xã hội. Qua đó, bạn sẽ hiểu hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm và kỹ năng cần thiết cho vị trí ứng tuyển.

Chuẩn bị câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh ở nhà

Bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho phần giao tiếp trong cuộc phỏng vấn bằng cách xem xét trước các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh thường gặp. Một buổi phỏng vấn suôn sẻ không chỉ giúp nhà tuyển dụng hiểu hơn về bạn mà bạn cũng cần đánh giá được môi trường làm việc tại công ty đó.

Thực hành phỏng vấn thử cùng người thân, bạn bè

Tập luyện cùng bạn bè người thân trước buổi phỏng vấn

Luyện tập hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh cùng bạn bè

Bạn nên thực hiện mô phỏng cuộc phỏng vấn bằng cách đặt câu hỏi cho chính mình và tự trả lời câu hỏi để không gặp bỡ ngỡ khi phỏng vấn chính thức. Nếu có thể, hãy thực hành phỏng vấn cùng người thân, bạn bè. Mọi người có thể giúp bạn đánh giá điểm mạnh, điểm yếu qua những câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh này để cải thiện bản thân tốt hơn.

Sử dụng ngôn ngữ trang trọng, lịch sự

Trong các buổi phỏng vấn tiếng Anh, bạn nên hạn chế dùng các từ ngữ suồng sã trong văn phong nói đời thường. Hãy cố gắng sử dụng cách diễn đạt lịch sự và thể hiện tôn trọng với nhà tuyển dụng. Đồng thời, bạn cũng cần tuân thủ các quy tắc về bảo mật và không chia sẻ thông tin cá nhân không cần thiết.

Ghi chú trước câu hỏi cho nhà tuyển dụng

Ghi chú trước các câu hỏi cho nhà tuyển dụng khi đi phỏng vấn là một cách thông minh để bạn không quên điều gì quan trọng và có thể chuẩn bị trước. Bạn cũng sẽ tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng rằng bạn đã nghiên cứu, tìm hiểu về công ty và vị trí tuyển dụng.

Soạn thư cảm ơn sau cuộc phỏng vấn

Lịch sự gửi thư cảm ơn sau khi kết thúc buổi tuyển dụng

Gửi email cảm ơn tiếng Anh sau khi kết thúc buổi phỏng vấn

Một văn hóa phỏng vấn tại nước ngoài là soạn thư cảm ơn sau cuộc phỏng vấn. Các công ty có buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh thường liên kết với công ty nước ngoài. Vậy nên bạn hãy soạn thư cảm ơn gửi cho nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn để thể hiện sự chuyên nghiệp.

Nếu có thể, bạn hãy gửi thư cảm ơn trong vòng 24 giờ sau cuộc phỏng vấn. Trong thư, bạn có thể diễn đạt lòng biết ơn của mình vì công đã trao cơ hội tham gia phỏng vấn và bạn đánh giá cao thời gian và công sức mà nhà tuyển dụng đã bỏ ra để phỏng vấn bạn. Khi kết thúc thư, hãy để lại thông tin liên lạc của bạn, bao gồm địa chỉ email và số điện thoại, bày tỏ rằng bạn luôn sẵn lòng liên lạc với công ty.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho buổi phỏng vấn, bạn cần rèn luyện các kỹ năng của bản thân trong thời gian dài. Trong đó, tiếng Anh là yếu tố không thể thiếu nếu bạn muốn gia nhập một công ty nước ngoài. Khóa học tiếng Anh dành cho người lớn tại E-talk đem đến lộ trình học tiếng Anh trực tuyến phù hợp cho nhiều đối tượng mong muốn cải thiện trình độ ngoại ngữ đặc biệt là những người đi làm bận rộn.

Mỗi bài giảng trong khóa học này đều được thiết kế theo cấu trúc từ cơ bản đến nâng cao. Qua đó giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách tối ưu, trau dồi vốn từ vựng và cải thiện khả năng áp dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc. Học viên sẽ được cung cấp tài liệu học và thực hiện các bài kiểm tra định kỳ để đánh giá năng lực của mình trong suốt quá trình học.

Bài viết trên đã giới thiệu tới bạn 35 mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh phổ biến nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có một buổi phỏng vấn suôn sẻ, đạt hiệu quả tốt. Liên hệ ngay cùng đội ngũ tư vấn tại E-talk để tìm hiểu thêm về các khóa học trực tuyến và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé.

Học tiếng Anh ngay hôm nay !

Hãy để E-talk giúp bạn vượt qua rào cản tiếng anh và đạt được mục tiêu của mình

Thời gian đăng ký học thử miễn phí còn:
Điện thoại: 0903329682
Messages E-Talk Zalo: 0903329682

Đặc biệt - Tiếng Anh giao tiếp luyện phản xạ INFLEX Online 1 kèm 1